Remissvar

En av Förbundets viktigaste uppgifter är att vara remissinstans för våra medlemmar sparbanker, stiftelseäganda bankaktiebolag och sparbankstiftelser. Vi framför också synpunkter aktivt genom framställningar till riksdag, regering och olika myndigheter. Här publicerar vi de remisser som vi lämnat ett yttrande av betydese för våra medelmmar.

Kontakta Bengt Nordström eller Jan Hedqvist på förbundet om du inte hittar det du söker eller har frågor.

Bengt Nordström bengt.nordstrom@sparbankerna.se 08-684 206 28, mobil 070-543 37 38
Jan Hedqvist jan.hedqvist@sparbankerna.se 08-684 206 29, mobil 072-454 18 90

 

2019

2019-11-04 Förslag till ändringar i föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt o finansiering av terrorsim

2019-10-26 Förändringar SwedSec regelverk

2019-10-23 Allmänna råd om konsumentkrediter

2019-09-14 Förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av fusion

2019-10-08 Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet

2019-09-23 Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls

2019-09-23 Departementspromemorian Etableringsjobb

2019-09-19 Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism pdf

2019-09-19 Betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19) pdf

2019-09-06 Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor pdf

2019-08-30 Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation

2019-07-04 Promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

2019-06-27 Utredning av vissa frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalningstider

2019-06-26 Utkast till lagrådsremiss Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation pdf

2019-06-10 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet

2019-06-10 Promemorian Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i marknadsföringslagen pdf

2019-06-05 Remissvar om Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering pdf

2019-05-06 Förslag till ändringar i föreskrifter om värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder pdf

2019-05-06 Promemorian Ingripande mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor pdf

2019-04-15 Ändringar betaltjänster elektroniska pengar mm Dnr 18-19223 pdf

2019-04-15 Produktingripande och ändring värdepappersföreskrifter pdf

2019-03-21 FI:s krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor och differentiering av säkerställda obligationer i likviditetsbufferten

2019-03-21 Avgifter hos Finansinspektionen pdf

2019-03-21 Förslag till ändringar i tillsynsföreskrifterna och förslag till nya föreskrifter om rapportering av uppgifter om nedskrivningsbara skulder och kapitalbas

2019-03-07 Föreskrift om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor

2019-03-06 EBA draft Guidelines on ICT and security risk management

2019-02-01 Riksbankens e-kronaprojekt delrapport 2

2019-01-17 Ett snabbare bostadsbyggande

 

2018

2018-12-19

Möjlighet för värdepappersföretag i tredjeland att under viss tid tillhandahålla tjänster utan krav på tillstånd och vissa betaltjänstfrågor

2018-12-06

Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2018-12-05 

Genomförandet av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

2018-12-03 

Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

2018-11-01

Förslag till uppdaterad rekommendation om granskningen av hållbarhetsrapporten pdf

2018-10-30

Förslag till ändringar av SwedSecs regelverk pdf

2018-10-23

Promemoria; Skatteregler för tjänstepensionsföretag

2018-10-22

Tryggad tillgång till kontanter

2018-10-05

SCB Uppdatering av finansmarknadsstatistiken 2018 pdf

2018-09-18

UD Ekonomiska sanktioner mot terrorism pdf

2018-09-10

Förslag till EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten pdf

2018-09-05

Avgifter hos Finansinspektionen pdf

2018-08-29

Direktivet om ett ökat aktieägareengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)

2018-08-28

Ändringar i redovisningsföreskrifterna pdf

Föreskrifter om redovisningstillsyn pdf

2018-08-27

Tillägg till remiss – förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

Finansinspektionens förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärd

2018-08-09

Betänkande av utredningen om gräsrotsfinansiering SOU 2018:20

2018-08-06

Hemställan om lagändring avseende skattskyldighet till avkastningsskatt i samband med vissa överlåtelser och överföringar av försäkringsavtal

2018-06-27

Bemyndigande för produktingripande enligt Mifir och Priipsförordningen

2018-06-25

Effektivare energianvänding (SOU 201799) pdf

Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017108) pdf

Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering pdf

2018-06-14

Grupptalan för att skydda konsumenters intressen och upphävande av direktiv

Bättre tillsyn och modernisering av EUs konsumentskyddsregler

2018-06-08

Förslag till EU-förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar

2018-05-23

Promemoria; Krav på rapportering av betalningstider

Promemoria; Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

2018-05-09

Förslag till EU-direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråktagande av säkerheter

Förslag till vissa ändringar i amorteringskraven

2018-05-07

Förslag till föreskrifter om rapportering av uppgifter om kapitalkrav för vissa värdepappersföretag pdf

2018-04-27

Att främja gröna obligationer

Förslag till nya regler om försäkringsdistribution samt vissa ändringar i fondregler

2018-04-20

Förslag till förändrad metod för tillämpningen av riskviktsgolvet för Svenska bolag

2018-04-09

Promemorian Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2018-04-06

Promemorian Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

2018-03-22

Avgifter hos Finansinspektionen

2018-03-21

Promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

2018-02-28

Förändringar av pelare 2-metod: ränterisk i bankboken

2018-02-26

Förslag till föreskrifter med anledning av andra betaltjänstdirektivet pdf

Promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

2018-02-15

Betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90)

Promemorian Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

2018-01-31

FI:s pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor

2018-01-26

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

 

2017

2017-12-19

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning pdf

2017-12-01

Promemorian Upplösning av sparbankernas säkerhetskassa och vissa anda frågor (FO2017/03554/B) - komplettering pdf

2017-11-17

Svar på Riksbankens förslag till ny statistik över hushållens finansiella tillgångar och skulder pdf

2017-11-07

Promemorian En effektivare flytträtt av försäkringssparande (Fi2017/03188/FPM) pdf

2017-10-31

Promemorian Upplösning av sparbankernas säkerhetskassa och vissa anda frågor (FO2017/03554/B) pdf

2017-10-02

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring pdf

2017-09-29

Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning (Ds 2017:13) pdf

En ny lag om försäkringsdistribution (Ds 2017:17) pdf

2017-09-14

En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar (Ds 2017:26) pdf

Finansinspektionens förslag till justeringar av bestämmelserna i för­ord­ning (2009:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och för­ordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verk­samhet pdf

2017-09-07

Skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter FI dnr 17-9236 pdf

2017-08-23

Förslag till ändringar i redovisnings- och rapporteringsföreskrifterna pdf

2017-06-27

Bolagsverkets förslag till föreskrifter om registrering av verkliga huvudmän pdf

2017-05-08

Finansinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism pdf

2017-04-18

Ytterligare verktyg för makrotillsyn (Fi2017/00842/B) pdf

2017-04-12

Nya värdepappersföreskrifter Mifid 2 (Fi Dnr 15-1725) pdf

2017-04-10

Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven (Fi2017/00971/B) pdf

Förslag till föreskrifter om vissa betalkonton (FI Dnr 15-15930) pdf

2017-03-24

För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (N2017/00222/HL) pdf

2017-01-31

Förslag till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning (FI Dnr 16-12527) pdf

 

2016

2016-12-30

Skatt på finansiell verksamhet (Fi2016/03980/S1) pdf

2016-10-18

Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgranti pdf

2016-02-24

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde (FI Dnr 16-742) pdf

 

2015

2015-11-30

En översyn av årsredovisningslagarna SOU 2015:8 pdf

2015-06-08
Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde (FI Dnr 15-7062) pdf

2015-05-08
Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR, SOU 2015_2 pdf

2015-04-17
Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån (FI Dnr 14-16628) pdf

2015-02-16
Införande av undantag för säkerställda obligationer (FI Dnr 15-468) pdf

2015-01-30
FIs metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 (FI Dnr 14-14414) pdf

2015-01-12
Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden, SOU 2014_70 pdf

 

2014

2014-09-30
Framtidsfullmakter (JU2014/3309) pdf

2014-09-29
Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen (FI 2014/2420) pdf

2014-09-01
Genomförande av EUs redovisningsdirektiv (JU2014/2963) pdf

2014-09-26
Förstärkt skydd vid försäkringsförmedling (FI2014/2191) pdf

2014-08-29
Ökad öppenhet  på marknaden fr företagsobligationer (FI Dnr 14-8178) pdf

2014-06-30
Föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde (FI Dnr 14-7010) pdf

2014-06-30
Kapitalkrav för svenska banker (FI Dnr 14-6258) pdf

2014-05-28
Förslag till nya regler om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (FI Dnr 11-13269) pdf

2014-05-06
Kommentarer till regeringens förslag om att avskaffa momsgrupper pdf

2014-04-25
FI Dnr 11-13269 Nya regler om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag pdf

2014-01-10
Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt nya regler om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag (Dnr 11-11528, 12-4167) pdf

 

2013

2013-11-20
Remissyttrande angående förstärkta kapitaltäckningsregler, Fi2013_3294 pdf

2013-11-01
Remissyttrande angående förslag till föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-pappersföretag, FI Dnr 11–13269 pdf

2013-10-21
Remissyttrande angående förslag till avgifter med anledning av nya europeiska kapitaltäckningsregler, FI Dnr 13 10732 pdf

2013-09-06
Remissyttrande angående förslag till nya föreskrifter om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut, FI Dnr 11-5610 pdf

2013-07-31
Remissyttrande angående Ränteskillnadsersättning m m vid bolån, Ju2013_4513_L2 pdf

2013-06-18
Remissyttrande angående tillstånd och medling, SOU 2013_4 pdf

2013-04-02
Förslag om justeringar av bestämmelserna i förordningar om avgifter hos FI, FI Dnr 13-2802 pdf

2013-02-15
Angående remiss – riskviktsgolv för svenska bolån, FI Dnr 12-11920 pdf

 

 

Senast uppdaterad: 
2019-11-05